$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0

Chỉ số cơ bản về Xã hội dân sự Việt Nam

Khai Nguyen (#XHDS) Mười năm (10 năm) trước đây (2007 - 2017), tổ chức UN tại Việt Nam đã cho xuất bản ấn phẩm mang tên “Khỏa lấp sự cách...

Khai Nguyen (#XHDS) Mười năm (10 năm) trước đây (2007 - 2017), tổ chức UN tại Việt Nam đã cho xuất bản ấn phẩm mang tên “Khỏa lấp sự cách biệt: Xã hội dân sự mới nổi tại Việt Nam”. Ấn phẩm này đã đánh giá những điểm mạnh và yếu của xã hội dân sự tạo Việt Nam, quan trọng hơn, nó giúp tăng cường sự hiểu biết về xã hội dân sự và vai trò của xã hội dân sự trong thời điểm còn khá mới mẻ lẫn gặp nhiều e ngại từ phía chính quyền Nhà nước.

10 năm sau nhìn lại, có thể nhận ra một số yếu điểm mà ấn phẩm vạch ra đã có sự tiến triển mới, trong đó từ việc thuật ngữ “xã hội dân sự” không được đề cập đến trên báo chí hay trong diễn đàn chính thức đến đã được đề cập nhiều hơn, và nhiều những cuộc hội thảo, tọa đàm công khai bàn về vai trò xã hội dân sự đã được mở ra.

Tuy nhiên, yếu điểm “xã hội dân sự rộng nhưng không sâu” vẫn còn tồn tại, các quyền công dân cơ bản (tự do hội họp, ngôn luận và lập hội) vẫn bị bó hẹp trong không gian xã hội dân sự; xã hội dân sự vẫn nhấm mạnh giảm nghèo và bình đẳng giới là chính, chưa nhấn mạnh đến tính minh bạch.

Đánh giá đây là một ấn phẩm có giá trị định hướng và nâng cao sự hiểu biết về xã hội dân sự, Ban biên tập Chuyên trang xahoidansu sẽ đăng tải từng phần được cho là có trọng điểm để phục vụ quý độc giả. Và mỗi phần chúng tôi cũng sẽ có những bình luận nhấn mạnh vào một yếu tố có tính giá trị.

Một nhóm bạn trẻ với poster giáo dục về văn hóa giao thông
Nghiên cứu về chỉ số xã hội dân sự 

Thiếu thông tin rộng rãi về XHDS ở Việt Nam đã dẫn tới quyết định hỗ trợ một Nghiên cứu  Chỉ số Xã hội Dân sự (CSI), dựa trên một cơ sở phương pháp luận do CIVICUS xây dựng nên. Các mục tiêu của các nghiên cứu của CSI là đánh giá hiện trạng của XHDS và tạo ra hiểu biết thích hợp về XHDS ở cấp quốc gia bằng cách phối hợp các bên liên quan của XHDS.  Trong tiến trình định hướng hành động giữa các bên liên quan và chính phủ với mục tiêu là tạo ra sự tự nhận thức về XHDS ở các quốc gia khác nhau, nhằm tăng cường XHDS, khuyến khích các cuộc tranh luận về hiện trạng của XHDS và tìm ra các cách cải thiện hiện trạng này.  

Trong giai đoạn 2004-2006, các khảo sát của CSI đã được tiến hành tại khoảng 50 quốc gia trên toàn thế giới ở mỗi nước, một Nhóm Đánh giá bao gồm Các bên liên quan cấp quốc gia (SAG) đã được thành lập với tư cách là một cơ chế phản hồi chủ đạo cho nhóm quốc gia tổ chức nghiên cứu.  Nhóm SAG ở Việt Nam có 12 thành viên, gồm 8 đại diện từ XHDS, 2 nhà nghiên cứu và 2 thành viên từ cơ quan của chính phủ ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước khác, nơi mà có rất ít các nghiên cứu về XHDS, nhóm đã áp dụng một phiên bản ngắn gọn của phương pháp luận, đó là Nghiên cứu Chỉ số Xã hội Dân sự - Công cụ Đánh giá Ngắn gọn (CSI-SAT).

Nhóm các cán bộ điều phối và các nhà nghiên cứu quốc gia gặp gỡ nhóm SAG để thảo luận và điều chỉnh dự án.  

Cơ sở phương pháp luận chủ đạo bao gồm việc xác định các điều kiện của XHDS liên quan đến 4 bình diện: 1) cấu trúc của XHDS; 2) môi trường kinh tế - xã hội đối với XHDS; 3) các giá trị của XHDS và 4) tác động của các hoạt động XHDS. 

CIVICUS đã xây dựng 74 chỉ số phù hợp với cơ sở phương pháp luận để nhóm SAG đánh giá và thảo luận.  Nhóm SAG cho điểm mỗi tiêu chí trong bảng tổng hợp điểm số đã được xây dựng trước, và tiến hành đồng thời việc cho điểm bốn bình diện tạo nên một "hình thoi XHDS", thể hiện điểm mạnh và điểm yếu của bốn bình diện.  Mỗi tiêu chí được cho điểm từ 0 đến 3, và các tiêu chí được tổng hợp lại để tạo ra một dữ liệu có bốn cạnh, một hình thoi.  

Quy trình diễn ra khoảng vài vòng với một báo cáo sơ bộ được xây dựng trước lần cho điểm đầu tiên, và báo cáo quốc gia đầy đủ được viết giữa và sau các lần cho điểm.  Hình thoi cuối cùng phản ánh cả thông tin và dữ liệu thu thập được trong báo cáo, và điểm số của nhóm SAG.

Phương pháp tiếp cận mà CIVICUS gợi ý trong việc phân tích XHDS có vẻ như khá đơn giản và rõ ràng. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận đơn giản này có cơ sở nhận thức luận rút ra từ các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với XHDS, được xây dựng trên cơ sở các cuộc thảo luận của các học giả trong những thập kỷ vừa qua.  

Mục tiêu của Chỉ số Xã hội Dân sự (CSI) sẽ là một công cụ và là một khuôn khổ mang tính khái niệm cho việc đánh giá hiện trạng của XHDS vào thời điểm hiện tại và ở cấp quốc gia, thông qua một khuôn khổ tích hợp các biến số mang tính văn hoá vào các khái niệm hoá khác nhau về XHDS, trong khi vẫn trung thành với các giá trị chung, cơ bản.  Mục tiêu này hết sức tránh kiểu phân tích Âu hoá bằng việc chỉ ra một thực tế là hoạt động công dân tập thể là đặc điểm phổ biến đối với mọi xã hội, và do vậy nó được tiếp nhận như là một khái niệm thích hợp cho việc mô tả một thực tế chung không phân biệt nguồn gốc triết học của nó.

Cũng như vậy, cơ sở phương pháp luận cũng nhằm tạo nên tự nhận thức ở một quốc gia cụ thể và là một công cụ cho các phân tích trên toàn quốc. Định nghĩa về XHDS là: "Vũ đài nằm ngoài gia đình, nằm ngoài Nhà nước, nằm ngoài  thị trường, là nơi người dân liên kết với nhau để thúc đẩy các quyền lợi chung?."

Hình 1. Ranh giới mờ nhạt của vũ đài xã hội dân sự
Như đã được trình bày bằng hình vẽ trong Hình 1, điểm quan trọng về định nghĩa này là rộng và mở, và nó nhấn mạnh vào các ranh giới mờ nhạt giữa các khu vực khác nhau, đây là một vấn đề vô cùng quan trọng ở một đất nước như Việt Nam, nơi mà xã hội dân sự có mối quan hệ qua lại mật thiết với nhà nước và không tách khỏi nhà nước, như một số định nghĩa khác đưa ra. Định nghĩa này cũng nhằm mục đích đề cập đến trong định nghĩa của mình các chức năng hơn là các hình thái của các tổ chức đó, hay có thể nói là định nghĩa này bao hàm mọi nỗ lực nhằm hỗ trợ các hoạt động và các giá trị để cải thiện phúc lợi của người dân thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo và các phương thức khác.  

Định nghĩa này rộng hơn các định nghĩa khác mà chỉ coi các tổ chức và các hiệp hội như là cốt lõi của XHDS, do các nhóm không chính thức và các liên minh không được tính đến. Việc này mở rộng định nghĩa về XHDS vượt ra khỏi giới hạn chỉ là lĩnh vực hiệp hội đoàn thể để tăng cường các hoạt động "nhằm thúc đẩy các quyền lợi chung". Định nghĩa này hàm chứa đầy đủ và đủ linh hoạt để điều chỉnh đối với các quốc gia riêng biệt, bởi vì tiêu chí riêng cho việc định nghĩa XHDS phụ thuộc vào quan điểm quốc gia.  Nhóm SAG ở Việt Nam chấp thuận định nghĩa này là phù hợp với nghiên cứu CSI, tuy một số thành viên vẫn mong định nghĩa này có thể chặt chẽ hơn và rõ ràng hơn.

Trong các thành viên của nhóm SAG và Nhóm Thực hiện Quốc gia CSI có sự đồng thuận chung trong việc sử dụng phương pháp và phương thức tiếp cận CIVICUS trong việc phân tích XHDS Việt Nam.

Đánh giá CSI cơ bản là đánh giá mang tính lịch sử và sơ bộ vào thời điểm nhất định của một xã hội cụ thể. Tuy nhiên, ý tưởng ở đây là tiếp tục theo dõi các vòng đánh giá được lặp lại để bổ sung các nhân tố cho cơ sở phương pháp luận. Trong nghiên cứu về Việt Nam, những đổi thay trong thập kỷ vừa qua được xem là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một sự thông hiểu nào về xã hội dân sự mới nổi.

Xã hội Dân sự Mới nổi tại Việt Nam

Từ giữa thập niên 90, một số ít học giả Việt Nam đã bắt đầu nghiên cứu ?các tổ chức nhân dân?. Vào đầu những năm 2000, một nghiên cứu về "các tổ chức công dân" đã được khởi xướng.

Các học giả nước ngoài cũng đã bắt đầu viết về đề tài này từ giữa thập niên 90, nhưng hầu hết các học giả này không xem các tổ chức quần chúng là một bộ phận của XHDS, đúng hơn, các tổ chức này được xem là một phần của hệ thống Đảng. Hiện trạng của các NGO Việt Nam mới nổi cũng gây tranh cãi, do các tổ chức này không có cơ sở hội viên và lãnh đạo của các tổ chức này đa phần xuất phát từ các cơ quan Nhà nước hoặc cơ quan Đảng. Hầu hết các tổ chức này không được xếp loại tổ chức độc lập.

Theo tiêu chí nổi bật nhất (tân-tự do), cơ bản ở Việt Nam là không có XHDS, cho dù một vài tổ chức có tiềm năng phát triển thành một XHDS độc lập với Nhà nước và Đảng mà ngược lại gắn kết chặt chẽ với nhau và với Nhà nước.  

Kể từ sau cuộc cách mạng, nhà nước đã xem khu vực nhà nước là quan trọng bậc nhất ở Việt Nam, và theo như các học thuyết Mác-xit Lê-nin-nít, Nhà nước trở thành một cơ quan định ra khuôn khổ cho các tổ chức công dân hoặc XHDS.  Tuy nhiên, kể từ sau công cuộc Đổi mới, các tổ chức và các hiệp hội đã diễn ra ở các hình thức, chức năng và mục tiêu hoàn toàn khác nhau, và không nghi ngờ gì, trong thập niên 90, họ đã có được một vai trò quan trọng.

Mỗi loại hình tổ chức nổi lên trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể.  

Các nhóm ở làng xã, các nhóm dựa vào tín ngưỡng có lịch sử lâu đời nhất, đã tồn tại ở các làng xã từ hàng thế kỷ nay.  Các tổ chức quần chúng được thành lập gắn với sự thành lập Đảng Cộng sản vào năm 1931 và cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. Các tổ chức này được xem là các tổ chức trung gian giữa Đảng và người dân tiếp sau cuộc cách mạng và sự thiết lập quyền lực của Đảng vào năm 1954 ở miền Bắc, và 1975 ở miền Nam.  Kể từ công cuộc đổi mới, đặc biệt là cuối thập niên 80, các tổ chức quần chúng dù sao cũng đã thay đổi về mặt hình thức.  Họ ít nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ phía Nhà nước và phải hoạt động một cách bán độc lập với tổ chức Đảng. Số lượng các tổ chức và các câu lạc bộ cơ sở trực thuộc các tổ chức quần chúng đã mở rộng một cách đáng kể từ cuối thập niên 90.  Hội phụ nữ và Hội Nông dân đặc biệt phát triển mạnh, đầu tiên là ở các vùng nông thôn, và các NGO Việt Nam đã bắt đầu nổi lên vào đầu và giữa thập niên 90 là một loại hình các tổ chức mới. Vào giữa những năm 2000, các học giả, các nhà tài trợ và các tổ chức đã chấp thuận rộng rãi hơn rằng trên thực tế có một xã hội dân sự đang hoạt động ở Việt Nam cho dù chỉ có hệ thống chính trị một đảng của đất nước.

Khuôn khổ pháp lý của các tổ chức là khác nhau tùy thuộc từng loại hình tổ chức khác nhau.  "Luật về Quyền Lập Hội" đầu tiên đã được ban hành vào năm 1957.  Trong một khoảng thời gian dài, ít có những thay đổi về pháp luật, và chỉ sau công cuộc đổi mới, một khuôn khổ luật pháp rộng hơn mới bắt đầu để định hình cho các tổ chức quần chúng, các NGO Việt Nam, các NGO quốc tế và các quỹ.  

Vào năm 1989, một khuôn khổ pháp luật mới đã được thông qua cho các tổ chức quần chúng, tạo cho họ quyền quản lý độc lập hơn.  Khuôn khổ đầu tiên cho các NGO Quốc tế được ban hành vào năm 1989, và PACCOM (Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân) đã được thành lập với vai trò là một cơ quan chính phủ hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi và quản lý các NGO Quốc tế.  Bước quan trọng đầu tiên dẫn tới việc thành lập các NGO Việt Nam là việc thông qua một nghị định về việc cho phép thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận. Bộ Luật Dân sự đầu tiên được thông qua vào năm 1995, đã bắt đầu tiến trình xây dựng một khuôn khổ cho các CBO. Các quỹ xã hội và từ thiện có tầm quan trọng đối với các NGO Việt Nam không có cơ sở các hội viên được đề cập vào năm 1999; và một nghị định năm 2005 đã tạo ra một khuôn khổ cho các tổ chức tài chính quy mô nhỏ, chủ yếu là các nhóm tín dụng.  Môi trường pháp lý đã được cải thiện cho hầu hết các tổ chức vào năm 1995, và kể từ đó Luật về Hội đã được đưa ra thảo luận.  

Tuy nhiên, chỉ đến năm 2005 mới được xác nhận là Quốc hội sẽ thông qua Luật này vào năm 2006.

Dự thảo Luật về hiệp hội dự định được Quốc hội xem xét tại kỳ họp mùa xuân. Do chính phủ và Quốc hội chưa đạt được sự đồng thuận về nội dung trong các phần quan trọng của luật, luật này đã được đưa ra khỏi chương trình thông qua luật của năm 2006. 

Bộ Nội vụ (MOHA) là cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các tổ chức và cấp phép thành lập cho các hội. Một tổ chức có thể đăng ký bằng nhiều cách, nhưng đều theo các quy trình phức tạp và mất thời gian. Trong những năm gần đây, VUSTA (Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã phát triển thành một trong những tổ chức bảo trợ quan trọng nhất đối với nhiều hội nghề nghiệp và các NGO Việt Nam.  

Một số tổ chức được đăng ký trực tiếp với VUSTA ở cấp trung ương, và một số khác đăng ký với một trong những tổ chức của VUSTA ở địa phương. Một số tổ chức khác đăng ký trực thuộc bộ, và một số NGO nghiên cứu đăng ký với trường đại học. Đối với các CBO, họ có thể đăng ký theo Bộ Luật Dân sự, nhưng cũng có thể đăng ký với một trong những tổ chức quần chúng, chẳng hạn như Hội Chữ thập đỏ hoặc một số trong các tổ chức khác trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, hoặc với hợp tác xã nông nghiệp.

COMMENTS

Sự kiện XHDS$type=two$height=auto$meta=no$snippet=no$readmore=no

Name

“Cavegirl“,1,#EmbracingDiversity,1,#HRS,1,#LGBTIQAppreciation,2,#Macedonia,1,#savesondoong,1,#standwithyemen,1,#SukienTonVinhSuDaDang,1,#sutute,1,#xahoidansu,1,#xhds,123,30 under 30,1,350.org,1,6 mô hình XHDS,1,ACSC/APF,1,activism,1,ADA,1,ADB,1,Agnieszka Wiśniewska,1,Ai Cập,3,AICHR,1,AIESEC in NEU,1,AIR,1,Ambassador Ted Osius,2,Amnesty International,1,An Nhi,1,An Yên,2,Andrew Wells Dang,1,Angola,1,ảnh hưởng xhds,1,Aristotle,1,ASCS,1,ASEAN,1,ASEAN 2017,1,ấu dâm,1,Azerbaijan,1,Bắc Kinh,1,bản chất tư của hội đoàn dân sự,1,bản địa,1,bảo vệ cây xanh,1,bảo vệ môi trường,2,Baring Foundation,1,Barrow Cadbury Trust và Lankelly Chase,1,Basel Al Araj,1,BASF,1,Be happy,1,Bến Thủy,1,bệnh Down,1,bệnh IDD,1,Biện Kiều,1,Bình đẳng,1,bình đẳng giới,2,bộ máy,1,Bo Mønsted,1,Bộ tư pháp,1,bối cảnh,1,BOT,1,BOT Cai Lậy,1,Build A School Foundation,1,business,1,cải cách thủ tục hành chính,1,Cambodia,1,Campuchia,1,Cao Huy Thuần,1,Catherine Barnes,1,Câu chuyện nhà bếp,1,CECEM,1,CECODES,2,CEPEW,1,Chambers,1,chấn dân khí,1,chấn động trẻ,1,châu Á,1,CHEJ,1,chỉ số xã hội dân sự,1,Chinese NGo,1,chính sách,1,Chính sách công,1,chính trị,2,chọn sự tử tế,1,chống tham nhũng,1,chủ nghĩa dân túy,1,chủ thể tri thức,1,chuẩn mực đạo đức,1,CIHRS,1,CISDOMA,1,Civicus,2,Civil society library,2,civil-society-library,11,Clean Clothes Campaign,1,CNN,1,cơ sở pháp lý,1,công dân,1,công dân và xã hội,4,cộng đồng,1,Công lý,2,công lý giới,1,công tác lý luận,1,Council for the Protection of Freedoms,1,CRWG,1,CSO,9,CSOs,1,đặc ân,1,dân chủ,1,dân chủ hóa,1,dân sự,2,dân sự Ấn Độ,1,Đặng Ngọc Dinh,1,đảng viên,1,đánh giá không gian dân sự,2,ĐCSVN,1,ĐH Fulbright,1,dịch lao,1,Điểm nhấn Việt,24,điều tra,1,định kiến,1,định kiến giới,1,Đinh Trang,1,Đỗ Liên Quang,1,doanh nghiệp xã hội,2,độc lập,1,độc lập tuyệt đối,1,đối lập,1,đời sống công,1,đối tác xã hội dân sự,1,Donald Trump,1,dự án Cuca,1,dự án sẵn sàng để thành công,1,dự luật lập Hội,1,EFD,1,Elizabeth Throssell,1,Én Xanh,1,Ethiopia,1,europarl,1,event,14,EVFTA,2,Facebook,1,Firuzeh Mahmoudi,1,Foreign NGO,1,Formosa,1,Freedom House,1,Friedrich Engels,4,Friends of the Earth,1,G20,1,Gamal Eid,1,Gender Equality and Women Empowerment,1,Ghana,1,gia đình,1,giá trị tích cực,1,giải trình,1,giám sát,3,giám sát thể chế,1,giám sát xã hội,2,giảng dạy nhân quyền,2,giáo dục,1,giáo dục khai phóng,1,giáo dục truyền thống,1,giáo dục tư nhân,1,Girls Not Brides,1,Góc ảnh Dân sự,7,Goldman,1,GPAR,1,GreenID,1,Greenpeace,1,Gs. Cao Huy Thuần,2,Hafez,1,Hạnh Nguyên,1,hậu dân sinh,1,hòa bình xanh,1,Hoàng Chí Phong,1,Hoàng Thị Minh Hồng,1,hoạt động nhân quyền,2,Hội đoàn dân sự,1,hội thảo,1,hội thảo thường niên,1,Hội thảo XHDS thường niên,1,Hồng Hạnh,1,Hồng Kông,1,hợp tác dân sự,1,HRS,1,Human rights,1,Human Rights First,1,Hungary,2,huyện Ứng Hòa,1,I&B,1,ICCPR,1,ICS,2,IDEO,1,Indonesia,1,iSEE,4,J. Trần Kiên,1,Jamiya,1,Jaya Luintel,1,Jean Louis Tauran,1,Jeff Kingston,1,Julia Unwin,1,Kazakhstan,1,Kendy,1,kết cấu XHDS,1,kết nối,1,khai dân trí,1,Khải Nguyên,1,khái niệm XHDS,5,khai thác mỏ,1,Khánh Trần,4,khí biogas,1,khoa học,1,không gian dân sự,4,Không gian Nhân quyền,2,không gian XHDS,1,khu vực tư nhân,1,khủng hoảng,1,Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát,1,kinh doanh giáo dục,1,kinh doanh nhân quyền,3,kinh doanh và nhân quyền,2,Kopsteins,1,KRG,1,Kỳ Anh,1,kỳ thị lao,1,La Nghi,2,làm chủ tập thể,1,lãnh đạo G20,1,Lê Kiên,1,Lê Kiều My,1,Le Nguyen Thien Huong,1,Lê Việt Anh,1,LGBT,2,lịch sử triết học,4,lịch sử XHDS,4,Liên bang Nga,1,Liên hiệp các hội KHKT Việt nam,1,Liên Hiệp Quốc,3,LIGHT,1,LIN,1,Lois Gibbs,3,Love Canal,2,luật,1,Luật an ninh mạng,1,Luật NGO,1,Luật quản lý NGO,2,luật Shari'a,1,luật sư nhân quyền,1,Luật TCTT,1,Luật tiếp cận Thông tin,2,Luật về hội,1,mạch sinh,1,Mai Phạm,1,Malala Yousafzai,1,mạng lưới dân sự,1,Marina Jaber,1,Mặt trận,1,Maya Morsi,1,MEC,1,Mercy Corps,1,Mi An,1,Michael O'Flaherty,1,MICs,1,Miguel Ángel Ayoso Guixot,1,Mikhail Gorbachev,1,minh bạch,2,Minh Hạnh,1,Minh Trung,1,mô hình xhds,1,Mohamed Zaree,1,Mohanokor Radio,1,môi trường,1,môi trường chính sách,1,Monitor CIVICUS,1,MSD,2,Mỵ,1,Nabih al-Wahsh,1,năng lượng sạch,1,NCDs-VN,1,NDI,1,Nga,1,ngày hội,2,Nghị quyết 32/2,1,Nghị quyết 37-NQ/TW,2,Nghiêm Hoa,3,NGO,5,Ngô Văn Giá,1,NGO-IC,1,Ngọc Khánh,1,Ngọc Lam,1,Ngọc Trà,1,ngôn ngữ ký hiệu,1,NGOs,2,ngừng chỉ trích,1,Người đàn ông với móng tay đỏ,1,người hùng,1,người tỵ nạn,1,Người Việt Trẻ,11,nguồn lực xã hội,1,nguồn sống,1,Ngụy Thị Khanh,1,Nguyên Bộ trưởng,1,Nguyễn Khắc Giang,1,Nguyễn Khánh Đạt,1,Nguyễn Phương Linh,1,nguyên tắc không can thiệp,1,Nguyễn Thị Bình,1,Nguyễn Thị Nhung,1,Nguyễn Trọng Bình,1,nhà hoạt động,2,Nhà nước,3,Nhà Sàn Collective,1,nhân phẩm,1,nhân quyền,7,Nhân quyền ASEAN,1,nhân quyền mang màu sắc Trung Quốc,1,nhân quyền phổ quát,1,nhận thức xã hội,2,nhiệt điện than,1,nhóm nhân quyền,1,nhục mạ,1,Ni Lala,1,niềm tin,1,nữ lãnh đạo,2,NXB Hồng Đức,1,ô nhiễm dioxin,2,Obama,1,OHCHR,2,Oil4Food,1,Olesya Khalabuzar,1,OpenDemocracy,1,Opensociety Foundations,1,otofun,1,Oxfam,3,Oxford,1,Pakistan,1,Palestinia,1,Peacebuilders,1,PFLAG,1,PGS. TS Phạm Bích San,1,PGS. TS Phạm Quỳnh Phương,1,PGS. TS. Phạm Quý Thọ,1,Phạm Khánh Toàn,1,Phạm Quang Huy,1,Phạm Thị Ngân,1,Phạm Thủy Tiên,1,Phạm Văn Đức,1,phản biện,2,Phan Chau Trinh Institute,1,pháp quyền,1,phát thanh độc lập,1,phát triển bền vững,2,phát triển xã hội,1,phi chính phủ,3,phi chính thức,1,Phó trưởng ban tuyên giáo,1,phòng chống tham nhũng,1,phong trào dù vàng,1,phụ nữ,1,Phùng Hưng,1,Phương Uyên,4,PPWG,4,Putin,1,quan hệ xhds,1,quan liêu,1,quản lý tài nguyên,1,quản trị,1,Quote,15,quy định 102,1,quyền,1,quyền bí mật thư tín,1,quyền chính trị,1,quyền con người,4,quyền công dân,1,quyền dân sự,2,quyền giáo dục,2,quyền lực,2,quyền phụ nữ,1,quyền tiếp cận công lý,1,quyền tiếp cận thông tin,2,quyền trẻ em,5,quyền tự do chính trị,1,quyền tự do dân sự,1,quyền tự do internet,1,quyền tự do ngôn luận,6,RiM,1,robot Sophia,1,RSF,1,RTCCD,1,Rupert Colville,1,SA 8000:2014,1,Salil Shetty,1,Saudi Arabia,1,Save Son Doong,1,Save the Children,1,Say Samal,1,SDGs,3,Sexpress Offline,1,social movement,1,Sóng,1,SRD,2,Syria,1,TAC,1,Taliban,1,tăng cường năng lực,1,tảo hôn,1,Tây Nguyên,1,Tay Nguyen Youth Leadership Organization,1,TB stigma,1,TCXH,2,Telegram,1,Thái Anh,1,Thái Hòa,1,Thái Thịnh,1,tham chính,1,thảm họa môi trường,2,Thanh Hồng,1,Thay đổi xã hội,2,The Cambodia Daily,1,Thế giới Dân sự,28,thông tin mật,1,Ths. Lê Quang Bình,2,Thư viện Dân sự,44,thực hành dân chủ,1,thực hành nhân quyền,1,thực thi,1,thủy điện,2,tiền nước ngoài,1,tiếp cận theo nhu cầu,1,tiếp cận theo quyền,1,tổ chức quần chúng công,1,tổ chức xã hội,1,tổ chức XHDS,2,Tò he,1,Tòa thánh,1,tôi tin tôi,1,tôn giáo,1,Tổng thống Sisi,1,Tổng thư ký Ban Ki-moon,1,Trách nhiệm,2,Trần Hữu Quang,1,Trần Sơn Lê,1,Trần Tuấn Phong,1,Tri thức,1,Trích dẫn Dân sự,2,triết lý phát triển,1,Trung Quốc,1,Trương Đình Tuyển,1,Trương Minh Quý,1,truyền thông dân sự,2,truyền thông tự do,1,truyền thông Việt,1,TS Nguyễn Đức Kiên,1,TS Nguyễn Thu Giang,1,TS Vũ Ngọc Hoàng,2,TS. Trần Tuấn,1,TSK,1,TT V. Putin,1,Tu chính án thứ nhất,1,tự do,1,tự do biểu đạt,2,tự do họp hội,1,tự do ngôn luận,1,tự hào,1,từ thiện,1,tuổi trẻ,1,Tương Lai Xanh,1,Tương Lai Xanh Hà Nội,1,tương lai xhds,1,Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền,1,TYO,1,UN Guilding Principles on Business and Human Rights,1,UN vietnam,1,UN Women,1,UNCAC,1,UNDP,2,UNEP,1,ứng phó nhân đạo,1,unicef,1,United4Iran,1,UPR,1,Ủy ban cố vấn XHDS,1,Vaclav Havel,1,vai trò XHDS,1,vận động hành lang,1,văn hóa tranh luận,1,VCCI,1,vicongdong.vn,1,Viện chính sách công và pháp luật,1,viện trợ nhân đạo,1,viện trợ phát triển,1,Việt Nam,3,Vietnam highlights,2,Vietnamese young people,3,Vietpride,1,Viktor Orbán,1,ViLEAP,1,Vinod Pavarala,1,Vladimir Putin,1,VNGO-FLEGT,1,vốn xã hội,1,VRN,2,VSEA,1,WarChild,1,we are people,1,WEQUAL,1,WiLDAF Ghana,1,William Sanjour,1,Wright,1,xã hội,2,xã hội công dân,2,xã hội dân sự,1,xã hội dân sự,58,xã hội dân sự Bỉ,1,xã hội dân sự Nga,1,xã hội dân sự việt nam,1,xã hội hóa,1,xahoidansu,1,xây trường,1,XHDS,15,xu hướng tình dục,1,xung đột,1,Yazda,1,Yazidi,1,Yemen,1,yếu tố XHDS,1,Youthquake,1,
ltr
item
Chuyên trang Xã hội dân sự: Chỉ số cơ bản về Xã hội dân sự Việt Nam
Chỉ số cơ bản về Xã hội dân sự Việt Nam
https://3.bp.blogspot.com/-fv4z5LTnkCg/WhBrTsgugOI/AAAAAAAABRI/HKOOZAJS7DsZVIDODF8kTHmd7MxagYSuQCLcBGAs/s640/atgtanh1.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-fv4z5LTnkCg/WhBrTsgugOI/AAAAAAAABRI/HKOOZAJS7DsZVIDODF8kTHmd7MxagYSuQCLcBGAs/s72-c/atgtanh1.jpg
Chuyên trang Xã hội dân sự
http://www.xahoidansu.org/2017/11/chi-so-co-ban-ve-xa-hoi-dan-su-viet-nam.html
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/
http://www.xahoidansu.org/2017/11/chi-so-co-ban-ve-xa-hoi-dan-su-viet-nam.html
true
155898406536249487
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy